دانلود پایان نامه «کاربرد مد‌ل‌های داده چند بعدی و استفاده از الگوهای آماری (OLAP)»

تحقیق رشته کامپیوتر (نرم افزار، سخت افزار)

عنوان تحقیق: کاربرد مد‌ل‌های داده چند بعدی و استفاده از الگوهای آماری (OLAP)

تعداد صفحات: 327 صفحه

فرمت فایل: Word

 

فهرست مطالب:

1-1 ﻣﻘﺪﻣﻪ ای ﺑﺮ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده اوراﻛﻞ g‪10

‫1-1-1 اﺛﺮ ﺟﻮ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی

2-1-1 ﻳﻜﭙﺎرﭼﮕﻲ

3-1-1 ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی ﺳﺨﺖ اﻓﺰار

‫4-1-1 ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی داده ﻫﺎ از دﻳﺪ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ

‫5-1-1 ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻛﺎرﺑﺮدی

‫6-1-1 ‪  Gridدر ﭘﺎﻳﮕﺎه داده اوراﻛﻞ 10g

‫2-1 اﻧﺒﺎر داده ﭼﻴﺴﺖ؟

1-2-1 ﭼﺮا ﺑﻪ ﻳﻚ اﻧﺒﺎر داده ﻧﻴﺎز دارﻳﺪ؟

‫3-1 ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺗﺎرﻳﺨﻲ

‫1-3-1- ﻇﻬﻮر اﻧﺒﺎر داده

4-1 از ﻣﺪﻟﺴﺎزی ارﺗﺒﺎط –موجودیت (E-R)استفاده نکنید

1-4-1 ﻣﺪل ﺳﺎزی اﺑﻌﺎد

3-4-1 ﺟﺪول ﺣﻘﻴﻘﻲ

4-4-1ﺟﺪول اﺑﻌﺎدی (ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪی)

5-4-1 ﻛﻠﻴﺪ ﻫﺎی ﻣﺨﺰن

5-1 ﭘﻴﻜﺮ ﺑﻨﺪی ﻫﺎی ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﺑﺮای ﻳﻚ اﻧﺒﺎر

1-5-1معماری سرویس دهنده:

2-5-1معماری پایگاه داده اراکل

فصل دوم : ابزار های انبار اراکل

1-2: کدام ابزار

2-2: سازنده انبار اوراکل یا OWB

1-2-2: تنظیم سازنده انبار

2-2-2: مشتری سازنده انبار اراکل

3-2-2: اهداف و منابع داده ها:

4-2-2: تعریف جداول موجود در انبار داده هایمان

5-2-2: ایجاد ابعاد

6-2-2: ایجاد یک مکعب

7-2-2: تعریف منبع برای هدف نقشه کشی ها:

8-2-2: تایید طرح

9-2-2: ایجاد طرح

10-2-2: استقرار طرح

3-2: کاشف اراکل

1-3-2: چرا Discoverer؟

2-3-2: تنظیم محیط

3-3-2: پرس و جو با استفاده از Plus Discoverer:

4-2: گزارشات اراکل 10g

1-4-2: ایجاد یک گزارش با استفاده از سازنده گزارش

2-4-2: مثال های بیشتر از گزارش های اراکل

3-4-2:انتشار گزارش

5-2: خلاصه

فصل سوم : انبار داده و وب

1-3: بررسی بیشتر

1-1-3: اینترنت و اینترانت

2-1-3: نرم افزار اراکل برای انبار داده

2-3: سرور کاربردی اراکل10g

1-2-3: چرا یک پرتال تنظیم می کنند؟

2-2-3: پرتال AS Oracle

1-3-3: Discoverer

2-3-3:انتشار یک پورت لت

3-3-3: ایجاد گزارش استاتیک

4-3: خصوصی سازی اراکل

5-3: انبار داده ها و هوشمندی تجارت الکترونیکی

فصل چهارم: OLAP

1-4: چرا نیاز به انتخاب اراکل OLAP داریم؟

1-1-4: کاربردهای OLAP

2-1-4: ROLAP و MOLAP

3-1-4: اراکل OLAP

2-4: معماری اراکل OLAP

3-4: فضاهای کاری آنالیزی

1-3-4: مدل چند بعدی

2-3-4: ایجاد فضای کاری آنالیزی

1-4-4: تعریف متاداده OLAP برای شمای رابطه ای

2-4-4:دیدگاه های متاداده OLAP و ارزیابی آن

5-4: مدیر فضای کاری آنالیزی

1-5-4: ایجاد ویزارد فضای کاری آنالیزی

2-5-4: تجدید فضای کاری آنالیزی

3-5-4: ایجاد یک طرح تجمعی

4-5-4: فعال سازهای فضای کاری آنالیزی

6-4: پرس وجوی فضاهای کاری آنالیزی

1-6-4: DML OLAP

2-6-4: بسته DBMS-AW

3-6-4: دسترسی SQL به فضای کاری آنالیزی

4-6-4: OLAP API و اجزاء BI

7-4: خلاصه

فصل پنجم : داده کاوی اراکل

5.1: داده کاوی در پایگاه داده اوراکل g10

5.2. :روش های داده کاوی اوراکل

5.2.1 : قوانین پیوستگی

5.2.2 : گروهبندی

5.2.3 : استخراج ویژگی

5.2.4 : طبقه بندی

5.2.5 : بازگشت

5.2.6 : استاندارد PMML

5.3.1 : فرمت داده

2-3-5 آماده سازی داده

4-5: استفاده از واسط های داده کاوی اوراکل

1-4-5: نصب و پیکربندی

2-4-5: روند آنالیز داده کاوی

3-4-5: مثالی با استفاده از جاوا API

4-4-5: مثال استفاده از روال های PL/SQL

5-5: خلاصه

فصل ششم: قابلیت دسترسی بالا و انبار داده

1-6: مقدمه

2-6: یک سیستم با قابلیت دسترسی بالا چیست؟

1-2-6: ویژگی های یک سیستم با قابلیت دسترسی بالا

2-2-6: نقش بهترین تجربیات عملکردی

3-6: مرور اجمالی پایگاه داده اوراکل 10g با ویژگی  قابلیت دسترسی بالا

4-6: حفاظت در برابر نقص های سخت افزاری/ نرم افزاری

1-4-6: گروههای با عملکرد حقیقی (RAC)

2-4-6: ذخیره سازی مطمئن

3-4-6: آشکار سازی و نمایش خط:

4-4-6: مدیریت منابع

5-6: حفاظت در برابر فقدان داده

1-5-6: بازیابی از نقص(خطا) متوسط

2-5-6: بازیابی از خطاهای انسانی با استفاده از flash back:

3-5-6: بازیابی خطا بوسیله گارد یا نگهبان داده

4-5-6: معماری حداکثر قابلیت دسترسی اوراکل

5-5-6: حفاظت متا داده

6-6: مدیریت زمان برنامه ریزی شده

1-6-6: پیکربندی مجدد نمونه پویا

2-6-6: حفظ آنلاین

3-6-6: تعریف مجدد آنلاین

4-6-6: ارتقاء درجه

7-6: مدیریت طول عمر اطلاعات

8-6: خلاصه

 

 

برای خرید فایل این تحقیق مبلغ 15.500 تومان را از طریق درگاه پرداخت اینترنتی واریز کنید.

بعد از پرداخت بلافاصله به صفحه دانلود منتقل خواهید شد.

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...